Ana Sayfa Kitaplık J. Von Hammer

J. Von Hammer

Sitemde paylaştığım yazıların tamamı kendi okuduğum kitaplardan alıntılardır.

Hammer; aslen Avusturyalıdır. Latince ve Yunanca ile birlikte batıda yaşayan on dili ve üç doğu dilini ( Arapça, Farsça, Osmanlıca) çok iyi bilmekte idi. Yazdığı eserlerin en önemlisi “Osmanlı Tarihi” dir. Bu eseri kaleme alırken bütün Avrupa arşivlerini taramış ve Osmanlı kaynaklarınıda çok geniş kullanmıştır.

J.Von Hammer |Sokollu:Sakalımızı Traş Etmiş Oldunuz

  Venedik Balyozu, Barbaro, Kıbrıs'ın fethine ve İnebahtı yenilgisine rağmen İstanbul'da görevinde kalabilmişti. Veziriazam Sokollu'nun, barışa mı, savaşa mı eğilimli olduğunu anlamak için bir gün huzuruna gelince Sokollu ona şu sözleri söyledi: " Son olaydan sonra...

J.Von Hammer | İnebahtı Savaşı Sonrası Kılıç Ali ve Sokollu Görüşmesi

  İnebahtı savaşından sonra sekiz ay içinde, yüz elli kadırga ve sekiz kalyon ile büyük mavna yani müttefikdonanması kadar gemiler inşa olmuştur. Kılıç Ali; Sokollu ile bir görüşmesnde, bir kış içinde yüz elli geminin tamamlanması...

J.Von Hammer | İnebahtı Deniz Savaşı

  "Mesina'dan yetmiş İspanya, altı Malta, üç Savua kadırgası ile Şarlken'in gayrımeşru çocuğu Don Juan d'Otriş 25 Eylül 1571 de yelken açtı. Papanın on iki kadırgası ile Venedikli Amiral Sebastiyan Veniyero komutasında yüz sekiz kadırga...

J.Von Hammer | Yeniçerilerin Baş Kaldırması ve Bahşişler

Bu yazının önceki bölümü için şu sayfayı okuyabilirsiniz: Kanuni'nin Ölümü Sonrası Yaşananlar. " Tam bu sırada mırıltılar başladı. Sonra yaygaralar ve karma karışık münasebetsiz sözler yükseldi. Hemen her taraftan şu anlamda cümleler duyuluyordu: "Geleneğe riayet edilmedi....

J.Von Hammer | Kanuni ‘nin Ölümü Sonrası Yaşananlar

  " 21 Ekim'de sadrazam kendi çadırını bozdurdu, otağı hümayun da kaldırıldı. Kanuni'nin naaşı, hayatta imiş gibi, örtülü bir tahtırevana konuldu. Ölümünden sonra Kanuni'nin iç organları, Sokullu'nun emri uyarınca otağın kurulduğu yere gömüldü. Daha sonraları...

J.Von Hammer | Kanuni’nin Öğretim Hiyerarşisi

  "Kanuni öğretim hiyerarşisini şöyle düzenleyerek on kademeye çıkarmıştır : Hariç müderrisleri, İlerlemek için öne alınmış hariç müderrisler, Dahil müderrisler, Terraki için öne alınmış dahil müderrisler, Semaniyye (Fatih'in medreseleri) müderrisliği derecesine aday olanalar, Günde elli...

J.Von Hammer | Koçi Bey Risalesi-3. 4. ve 5.Bölüm

  " Üçüncüsü: Rüstem Paşa'nın devlet idaresine soktuğu irtikap ve rüşveti göstermiştir. Valilikleri, sancak beyliklerini belli bir fiyatla satın satan Rüstem Paşa, devlet malını Yahudilere ve bayağı adamlara iltizam ederek bunlar da, çok kazanmak için...

J.Von Hammer | Koçi Bey Risalesi-1 ve 2.Bölüm

  "Dördüncü Murad çağdaşlarından Koçi Bey incelemelerine Kanuni Sultan Süleyman çağından başlamış ve gerileme sebebi olarak beş nokta üzerinde esaslı bir surette durmuştur. Birincisi: Sultan Süleyman, sultanlığının ilk zamanlarında divanda muntazam olarak hazır bulunduğu halde, sonradan...

J.Von Hammer | Piri Reis’in İdamı

  " Piri Reis burada iken* bir Portekiz donanmasının, Acem körfezini kapatmak üzere kendisine doğru ilerlemekte olduğu haberini aldı. Bunun üzerine sadece hazinelerini yüklemiş bulunduğu üç kadırgayı beraberine alarak buradan ayrıldı. Yolda gemilerden biri Bahreyn...

J.Von Hammer | Şehzade Bayezid’in Ölümü

  " Van Valisi Hüsrev Paşa ile kapıcıbaşı Sinan Ağa'dan mürekkep olan üçüncü elçilik heyeti, Tebriz'e yöneldi. Padişah'ın bu heyetinden başka, Şehzade Selim de hem elçi hem de cellad görevi ile çavuşbaşı Ali Ağa'yı gönderdi....