Ana Sayfa Kitaplık Reşad Ekrem Koçu

Reşad Ekrem Koçu

Sitemde paylaştığım yazıların tamamı kendi okuduğum kitaplardan alıntılardır.

Roman konularını Osmanlı tarihinden alan Reşat Ekrem Koçu, olayları ve şahısları anlatırken tarihi gerçekçiliğe bağlı kalmaya çalışmış romanlarını zengin bilgi ve belgelerle doldurmuştur.

Reşad Ekrem Koçu | Özdemiroğlu Osman Paşa

  16.asır sonlarında o devrin pek namlı sadrazam ve serdarlarından Özdemiroğlu Osman Paşa orduyla Tebriz'de bulunurken İstanbul'dan gelecek hazine katarı gecikmişti. Asker yabancı ülkede parasız kalmıştı. Özdemiroğlu, kendi mührüyle köseleden para kestirtti ve askere maaş...

Reşad Ekrem Koçu | Kapıya Çıkma

  " Acemi oğlanlarının Yeniçeri Ocağı kütük defterine kaydedilerek yeniçeri yapılmasına "kapıya çıkma" denilirdi. Her acemi oğlanı yeniçeri olamazdı. Bazen aşırı serkeşliğinden yeniçeriliğe layık görülmz, bazen de akran ve emsali kapıya çıkarken, yani yeniçeri olurken ihtiyaç...

Reşad Ekrem Koçu | Acemi Oğlanların Gördükleri Hizmetler

  " Acemi oğlanlarının kışlaları dışında kullanıldıkları hizmetler şunlardır: 1- Tophane'de mütehassıs amelelik, bilhassa küçük yaşta olanlar seçilir, yeniçerilik çağına gelinceye kadar dikkatle yetiştirilirdi. Tophane Kışlası'nda yatarlardı. 2- Beyazıt'taki Eski Saray'da, bir kısım saray oğlanlarının bulunduğu Galata...

Reşad Ekrem Koçu | Devşirme Suiistimallerine Misal

  " Oğlan devşirme işindeki şu vaka ise hakikaten pek cüretkâranedir: 1556'da Divan-ı Hümayun kâtiplerinden Gıyas, sahte bir devşirme fermanı yazar, nişancı kaleminden Nasuh da bu sahte fermana padişahın nişanını, tuğrasını çeker; bu adamlar sahte fermanı...

Reşad Ekrem Koçu | Yeniçeri Ocağı’nın Temel Taşı: Devşirme Kanunu

  Devşirme Kanunu,bugün aydın bir hakikattir ki,siyasi bir deha eseridir. Vezir Çandarlı Ali Paşa'nın eseri olup Ankara mağlubiyetinden sonra tatbikine başlanan bu kanun,hükümleri zamanla genişletilerek ve üzerinde hurde teferruatına kadar işlenerek 17.asrın ikinci yarısına kadar yürürlükte...

Reşad Ekrem Koçu | Yeniçeriler (Gülbank)

  " Gülbank,yeniçerilerin sesi: Allah Allah eyvallah Baş üryan,sine püryan,kılıç al kan Bu meydanda nice başlar kesilir hiç olmaz soran ! Eyvallah ! Eyvallah ! Kahrımız,kılıcımız düşmana ziyan Kulluğumuz padişaha ayan. Üçler,Yediler,Kırklar Gülbank-ı Muhammedi, nur-u nebi, kerem-i Ali Pirimiz,hünkarımız Hacı Bektaş-ı Veli Demine devranına hu...

Reşad Ekrem Koçu | Yeniçeriler

  "Yeniçeri Ocağı' nın ve yeniçerinin yetiştiği Acemi Oğlanlar Ocağı' nın kendi kuruluş devrinden kalmış vesikalar yoktur. En eski Al-i Osman tarihleri dahi çok sonraları kaleme alınmış eserlerdir. Bunların arasında Derviş Ahmed Aşıki pençik oğlanlarından...

Reşad Ekrem Koçu | Emir Ali Gazi

  Bizans'a karşı ilk savaşlarda ün almış cengaverlerdendir. Fethedilen İzmit Körfezi sahillerinden kayıktan farksız küçük teknelerle kalkarak, bu teknelere bindirilmiş her biri ateş gibi kılağılı gazilerle körfeze hakim olan ilk Türk amiralidir. Marmara'da, bilhassa İzmit...

Reşad Ekrem Koçu | Bayezid (Yıldırım Sultan)

  "Timur'la yaptığı Ankara Meydan Muharebesi'ni, eski derebeylik devrinin dönmesni isteyen bazı anasırın ihaneti yüzünden kaybetti ve esir düştü. Son derece hassas, izzetinefis sahibi şövalye olduğu için esarete tahammül edemedi,intihar etti. Esareti ve ölümü 1402...

Reşad Ekrem Koçu | Ali Paşa (Çandarlıoğlu)

  Büyük devlet adamı ve kahraman asker, Murad Hüdavendigar, Yıldırım Beyazid ve Emir Sultan'a vezirlik yaptı. 1410'da öldü. Devletin kuruluş devrinde temel taşlarından biri olan Yeniçeri Ocağının kurucularından, büyük alim ve devlet adamı Çandarlı Kara...