Ana Sayfa Kitaplık Halil İnalcık

Halil İnalcık

Sitemde paylaştığım yazıların tamamı kendi okuduğum kitaplardan alıntılardır.

Halil İnalcık, Türk tarihçilerine şu öğütlerde bulunuyor: “Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim lehimizedir, çünkü bugüne değin tarihimiz hakkında yazılanların çoğu ya yalandır, ya çarpıtmadır. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar.”

Halil İnalcık | Ahiler ve Fakılar

  " Uc toplumda Osman Gazi'nin manevi destekleyicisi, hukuki ve sosyal hayatı örgütleyici olarak ahileri ve fakıları görüyoruz.(fakı, İslam ilimlerinde, özellikle hukukta uzman fakih'in kısaltmasıdır.) Köye yerleşen bir grubun, İslam kurallarına göre yaşamlarını  düzenlemek için bir...

Halil İnalcık | Gaza ve Gazilik-Alplar,Nökerler (Yoldaşlar)

  " Türk geleneğinde savaş-eri olarak gazîde bulunması gerekli on karakter sayılır: cesaret, yılmazlık, kendine güven, güçlülük ve savaşganlık, atılganlık, dayanıklılık, yerinde metanetle durma, sabırlılık, fırsatları kollama, yoldaşına vefâ vasıflarıdır; bunlar Dede Korkut, Dânişmendnâme gibi...

Halil İnalcık | Bizans Devleti İlk Savaş: Bapheus (Koyunhisar) Savaşı (1302)

  " Osman’ın bir hânedân kurucusu durumuna gelmesi, 1302’de bir Bizans ordusuna karşı zaferi ile ilgilidir. Bilecik–Yenişehir bölgesinin fethinden (1299) sonra Osman Gazî, Bithynia’da Bizans’a ait iki merkezi, İznik ve Bursa’yı almak için harekete geçmiştir....

Halil İnalcık | Gaza ve Osman Gazi’nin Ortaya Çıkışı

  " Anadolu’da ortaya çıkan tüm beylikler tipik patrimonyal devletçiklerdir.Patrimonyal devlette ülke ve reaya hanedan kurucusunun atadan mirası, mülkü gibi algılanır.Bu nedenle beylikler kurucusunun adını almıştır: Aydın-ili, Menteşe-ili, Saruhan-ili gibi.Osmanlı Devleti de kurucusunun adıyla Osmanlı...

Halil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-III

  " Orta Toroslar bölgesinde, Kilikya–Çukurova’daki Küçük Ermenistan’a karşı Memlûk sultanları ile beraber sürekli gazâ yapanKaraman Türkmenleri vardı, onların Konya’ya karşı ilk saldırıları 1261 yılına rastlar. Aynı yılda Selçuklu sultanı II. İzzeddîn Keykâvûs, Mogolların destek...

Halil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-II

  " Türkmen boylarının Anadolu’ya yoğun göçü, 1230 tarihinde Mogolların Azerbaycan’da geniş otlakları gelip almalarıyla başlar. Meraga, Arran ve Mugan ovalarındaki Türkmenlerzengin güzel otlakları boşaltmak zorunda kalmışlardır. Türkmenlerin Anadolu’da eskiden beri yoğun olarak yerleştikleri bölgeler, Sivas–Amasya–Bozok...

Halil İnalcık | Anadolu’ya Oğuz/Türkmen Göçleri-I

  "Oğuzların Türkmenlerin batıya büyük göçleri başlıca iki aşamada olmuştur; birincisi, Türkmenlerin Selçuklular önderliğinde 1020'lerden başlayarak Azerbaycan'ı istila etmeleri ve Anadolu'ya akınları ve nihayet Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan' ın 1071'de Malazgirt zaferiyle Bizans Anadolu'sunu istilaya...